top of page

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste


Päivitetty 10.02.2021​

Tavinsulka.com verkkopalvelun lomakkeilla (yhteydenottolomake, varausjärjestelmän tietolomake, tapahtumien ilmoittautumislomake) annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi. 

1. Rekisteri

https://www.tavinsulka.com-verkkopalvelun palaute

2. Rekisterinpitäjä 

Tavinsulka Oy, postiosoite Syöttäjänkatu 1 C 56, 40520 Jyväskylä, puhelin 0400 899 280, sähköposti info@tavinsulka.com

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Toimitusjohtaja Béla József Pavelka (LitT), puhelin: 0407560964, sähköposti: bela.pavelka@tavinsulka.com.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Lomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus Tavinsulka Oy:n asiakkaille ottaa yhteyttä, antaa palautetta, varata liikuntavarusteita, ilmoittautua ohjelmiin ja tapahtumiin verkkopalveluun kautta. Lomakkeilla kysytään lähettäjän yhteystiedot asian käsittelyä varten. Viestejä ei voi lähettää anonyymisti. Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

5. Rekisterin tietosisältö 

Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka lähettäjä on ilmoittanut sekä yhteydenoton asiasisältö.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Lähettäjät ovat ilmoittaneet tiedot itse omalla suostumuksellaan. Tietoja tallennetaan vain Tavinsulka Oy:n toiminnan asiayhteydessä.   

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti ja lähettäjän yhteystiedot käsittelee vain Tavinsulka Oy:n työntekijä, jolla on asiantuntemus käsittelemään yhteydenoton asiasisältöä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

8. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Palautelomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa annettu palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.

  • Sähköinen aineisto: Saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain tavinsulka.com verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan tavinsulka.com verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. 

11. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.

bottom of page